Aanmelden/Aansprakelijkheid

Aanmelden voor een consult, massage en workshops bij Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie geschiedt telefonisch of via het e-mailadres. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan en op de hoogte te zijn van het feit dat het ondergaan van een consult of het deelnemen aan een massage of workshop geheel voor eigen risico is. Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid.


Afspraken

Indien u een afspraak wilt annuleren, moet dit uiterlijk 24 uur van tevoren gedaan worden, noodsituaties uitgezonderd. Een annulering dient telefonisch of via e-mail te geschieden, voorzien van een duidelijk vermelding van uw naam en telefoonnummer, de datum en tijdstip van uw afspraak. Bij het niet of niet tijdig annuleren is Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.


Betalingen

Alle betalingen dienen (liefst gepast) contact te worden voldaan, ter plaatse via mobiel bankieren, of op voorhand (bijvoorbeeld bij workshops) overgemaakt te worden op de bankrekening van Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie. 

Indien er een afspraak niet of niet tijdig wordt geannuleerd wordt er een factuur gestuurd. Deze dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Indien een openstaande factuur niet binnen 7 dagen is betaald, worden er maximaal twee betalingsherinneringen gestuurd, ieder met een betalingstermijn van 7 dagen. Indien de openstaande factuur na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede betalingsherinnering nog niet is voldaan, dan behoudt Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie het recht om een incassobureau in te schakelen. Alle bijkomende kosten zijn in dit geval voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand kunnen ingeplande vervolgafspraken eenzijdig door Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie worden opgeschort, totdat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.


Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis, of als hiervan in het verleden sprake was, dient u ons hiervan op voorhand op de hoogte te stellen. 

Tijdens een consult stellen wij geen medische diagnose, ook wordt er geen therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast.

Raadpleeg altijd een arts in geval van pijn of klachten.

Een consult en/of behandeling bij Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie dient als aanvulling/ondersteuning en is géén vervanging van de reguliere geneeswijzen.


Geheimhouding

Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie hanteert een ethische code (geheimhouding) en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie (zoals e-mailadres, woonadres, telefoonnummer) die Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie van iemand ontvangt.

Voor het delen van persoonlijke informatie met derden zal te allen tijde uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd aan de betreffende persoon, tenzij wettelijk verplicht door autoriteiten op het gebied van persoonsgegevens.