Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. dingspraktijk Zonne Kracht Energie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Cookies

Wij gebruiken alleen technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat via de internetbrowser die u gebruikt op uw computer, telefoon of tablet worden opgeslagen. Cookies zijn onschadelijk voor uw computer, telefoon of tablet en de bestanden die daarop staan. U kunt cookies altijd uitzetten.

Via Google Analytics hebben wij de mogelijkheid om anonieme gegevens te verzamelen over het bezoekgedrag van onze website. Dit geeft ons inzicht in de hoeveelheid bezoekers en op welke onderdelen onze website kunnen verbeteren.

Wij delen de verzamelde gegevens niet met anderen.

Door onze website te gebruiken, accepteert u onze cookies. Wilt u geen cookies op uw computer, telefoon of tablet? In de instellingen van uw browser kunt u ze uitzetten. U kunt daar ook eerder geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.


Wijzigen

Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in 2021.


Contactgegevens

Bewustwordingspraktijk Zonne Kracht Energie
Vaesraderweg 14
6361JL Nuth
Telefoon: +31 (0)6 81 29 24 04
E-mail: zonnekrachtenergie@gmail.com